Reactivering overheidsrol voor winstgevende rijstsector - PVF

Search
Go to content

Main menu:

Actueel archief

Reactivering overheidsrol voor winstgevende rijstsector
Nickerie, 31 Augustus 2015

Hoewel de Staat jaarlijks miljoenen besteedt in de rijstsector, worden de problemen en ontevredenheid binnen de sector met de dag groter. Elk seizoen wordt men geconfronteerd met lage padieprijzen, hoge inputprijzen, hoge rentetarieven en ongunstige financieringsvoorwaarden, onvoldoende voorlichting over ziekten en plagen, slechte infrastructuur, etc.

Ondanks de liberalisering van de sector, merken we dat de overheid steeds genoodzaakt wordt om in te grijpen. Echter kunnen de meeste knelpunten niet effectief en duurzaam aangepakt worden, omdat de belangrijke werkarmen en faciliteiten van de Staat t.b.v. de sector, zoals de SML en SEL en andere belangrijke overheidsdiensten, al opgedoekt zijn in het kader van de zogenaamde privatisering.

Dat de overheidsbestedingen nu een laag rendement hebben, is een gevolg van de ondoordachte en vroegtijdige liberalisering van de sector. Het liberaliseringsproces heeft niet geleid tot verbetering van de efficiency en verhoging van de productie, maar juist tot chaos en verslechtering van het imago van de sector, waardoor het monitoren van de sector nu een ernstig probleem is. Ook de organisatiegraad kan vanwege de huidige situatie niet opgevoerd worden, waardoor optimale overleg en afstemming met en binnen de sector een ernstige beperking vormt.

Als gevolg van die chaotische situatie is er geen sprake van een rechtvaardige verdeling van de inkomsten uit de sector. De actoren met minder risico’s verdienen beter, zoals de financierders via de rente, de overheid via heffingen en andere belastingen, de opkopers en de inputleveranciers via de winstmarge. De producenten die de meeste risico’s dragen, moeten vaak juist verliezen lijden. De overheid is meestal ook niet in staat om hierin in te grijpen, omdat de verschillende actoren of organisaties nooit op één lijn staan en zelfs vaak tegenovergestelde meningen hebben. Er zijn ook politici die profiteren en misbruik maken van die chaotische situatie.

De achterliggende gedachte van liberalisering is nog steeds om de allocatie en efficiency van resources te verbeteren, maar de sector moet wel rijp en sterk genoeg zijn om losgelaten te worden. De hiernavolgende punten geven aan waarom nu de overheidsinterventie gerechtvaardigd is:
- er is sprake van een ongezonde marktstructuur in de rijstindustrie, zowel aan de input als de outputzijde, er is sprake van oligopsonie en oligopolie;
- vele landen die tot onze belangrijkste concurrenten gerekend kunnen worden, subsidiëren hun rijstindustrie;
- zelfvoorziening in het hoofdvoedsel is een belangrijke voorwaarde voor de economische stabiliteit van een land;
- de voordelen vanuit de sector zijn voor de nationale economie vele malen groter dan de verliezen op bedrijf en productieniveau;
- de sector is niet georganiseerd waardoor optimale besluitvorming een probleem vormt;
- er is onder de verschillende actoren geen sprake van gelijke toegang tot de technologie, grond, water, kennis, kapitaal en informatie.

Daar alle sectoren in een economie van elkaar afhankelijk zijn, moest het proces van liberalisering en privatisering een onderdeel vormen van een macro economische herstelplan, waarbij het ook belangrijk was om rekening te houden met de volgorde van de uitvoering van maatregelen in de verschillende markten, het tempo van het proces en de vorm.
Gelet op de huidige situatie is het duidelijk dat de rijstsector nog niet rijp was om geliberaliseerd te worden. Op basis van de recente veldbezoeken blijkt dat de meeste rijstboeren nu in een heel moeilijke situatie zijn beland, omdat zij niet weten. :
- Wanneer de toegezegde ondersteuning van 60 US dollar en 2 zakken kunstmest per ha tbv het afgelopen seizoen gaan ontvangen;
- Wanneer zij voor hun geleverde padie door de verwerkers volledig betaald gaan worden;
- Welke prijs zij dit seizoen gaan ontvangen, want het is bekend dat de rijstprijzen op de internationale markt zijn gedaald, en die deal met Venezuela is onduidelijk;
- Hoe zij hun schulden bij de banken gaan aflossen;
- Hoe zij het komend seizoen weer gaan inzaaien, dus hebben ze geen zekerheid over hun toekomst.

Mbt de huidige situatie zou de overheid op basis van een goed voorbereid plan enkele maatregelen op korte termijn moeten doorvoeren ter bescherming van vooral de kleine padie producenten, waarbij er aandacht geschonken zou moeten worden aan de brandstofheffing en het schulden vraagstuk.
Mbt een structurele oplossing is de reactivering van de overheidsrol noodzakelijk waarbij er weer faciliteiten en werkarmen (aangepast) moeten worden opzet om de sector te monitoren. Ten eerste moet het plan van SML m.b.t. de opkoop, verwerking en afzet aangepakt worden ( het is onbegrijpelijk waarom de SML die zo een belangrijke rol vervulde via een multiply effect voor de sector, is opgedoekt middels verkoop). Ten tweede moet ook de SEL te Prins Bernardpolder aangepakt worden om de zaaizaadvoorziening te verbeteren. Ten derde zou ADRON gereorganiseerd moeten worden om het onderzoek te optimaliseren. Een aantal diensten en afdelingen van de overheid met name LVV, OW, RO moeten gereorganiseerd en beter bemand worden, teneinde de waterhuishouding, infrastructuur en voorlichting te optimaliseren. Elke ondersteuning of maatregel vanuit de overheid moet daadwerkelijk leiden tot verlichting van problemen en opvoering van de inzaai en productie.


Er zal een stappenplan moeten worden voorbereid en uitgevoerd. Na de implementatie van het plan, zal het mogelijk worden om de sector te organiseren, waarna de overheidsregulering geleidelijk kan overgaan tot zelfregulering. Voorwaarde is dat alles planmatig en professioneel aangepakt moet worden.

De voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL ( PVF)
Soedeshchand Jairam MSc
(o.a. gepubliceerd door Starnieuws.com en Nickerie.Net)

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu